Cookieverklaring en privacybeleid

Laatst gewijzigd in 06/2024

Privacybeleid

Deze tekst handelt over het privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens die ons via de website https://mijnuroloog.be/ hebben bereikt.

Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV, gelegen te Krijgslaan 118, 9000 Gent, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij An-Sofie Goessaert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’).

Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV
Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
E-mail: Ansofie@mijnuroloog.be
Ondernemingsnummer: 0739.717.545
Gereglementeerd beroep: Orde der artsen; beroepstitel: uroloog
Gedragscode en beroepsregels: Deontologie code (https://ordomedic.be/nl/code-2018); beroepsgeheim
Toezichthoudende autoriteit:
Orde der artsen

Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV stelt dit privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op https://mijnuroloog.be/, (hierna de “Website”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Website bezoekt of op enigerlei wijze met de Website communiceert.

 
Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Website door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt via het contactformulier en het afsprakensysteem op de website door Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden.

Gegevens die worden verwerkt: naam; voornaam; telefoonnummer; e-mailadres; adres; ziekenfonds; korte beschrijving de opmerking en/of vraag en toestemming voor gegevens.

 
Verwerkingsdoeleinden

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens worden meegedeeld. Die doeleinden zijn om gebruikers van de website te kunnen contacteren voor te informeren over het aanbod; dieper in te gaan en verder te begeleiden bij de hulpvraag.

 
Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.:toestemming; noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 
Toestemming

Toestemming wordt gegeven door de Gebruiker door het vakje voor het privacybeleid aan te vinken. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Website.

De Gebruiker stemt ermee in dat Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Website of in verband met de diensten / het aanbod die worden aangeboden door Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

 
Bewaarperiode

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening worden de persoonsgegevens slechts zolang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 
Overmaken aan derden

De gegevens die verwerkt worden door de Website worden in geen geval gedeeld met derden zonder uw toestemming. Deze derden kunnen verzekeringsinstellingen; RIZIV; gemachtigde overheidsinstanties; externe behandelende zorgverstrekkers zijn. 

 
Recht van inzage, verbetering, uitwissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De Gebruiker heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere persoon of vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Gebruiker gevraagd om een e-mail te verzenden naar ansofie@mijnuroloog.be.

 
Direct marketing

Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV doet in principe niet aan direct marketing. Enkel gebruikers die vermeld staan op de wachtlijst kunnen geïnformeerd worden over een nieuw aanbod ten einde hen de kans te geven hun wachttijd te verkorten. De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 
Klacht

Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV staat open voor feedback, ook bij onduidelijkheden of klachten vraagt Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV de Gebruiker om dit te bespreken met An-Sofie via ansofie@mijnuroloog.be.

 
Beveiliging

Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV neemt o.a. de volgende maatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of ongeoorloofde verwerking te beveiligen: een versleutelde verbinding (SSL); gebruik van reCAPTCHA V3 en honeypot bij het aanmeldformulier; vergrendelen en beschermen van systeemwebsitemappen; extra security headers; XML-RPC uitschakelen; uitschakelen van RSS- en ATOM-feeds; geavanceerde XSS-bescherming; G8 Firewall; en het gebruik van Web Application Firewall (WAF).

Cookieverklaring

De Website maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Website te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Website en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

 
Algemene principes

Een cookie is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Website met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV samenwerkt. Sommige van de cookies die gebruikt worden door Dr. An-Sofie Goessaert – uroloog BV zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. De Gebruiker kan cookies aapassen of uitschakelen. Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 
Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiodes zijn verschillend.

 

 
Lijst van soorten en gebruikte cookies
Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de website en zonder deze werkt de website niet op de beoogde manier. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare gegevens op.

 
Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert. Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar. Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s): Microsoft EdgeChromeFirefoxSafariInternet Explorer.

*Mogelijks krijg je voorlopig de bevestigingsmail in je spam.